Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

(TN&MT) – Ngày 29/3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

 Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và tuyên truyền Nghị quyết trên báo chí một cách nghiêm túc, hiệu quả đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống.

 Hội nghị nghe phổ biến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết; nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đã giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Chính trị, với 4 vấn đề: Lý do Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4; Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và định hướng công tác thông tin tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nêu rõ: Hội nghị Trung ương 4 đã xác định mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò rất quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào cuộc sống. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cơ quan thông tin đại chúng cần bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghiệm túc Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tuyên truyền nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, sinh động, hiệu quả. Các cơ quan báo chí trong quá trình tuyên truyền công tác phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị cần chú trọng làm rõ các nội dung, quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết và Chỉ thị; nhận thức và thực hiện tốt phương châm tuyên truyền: bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội.

 Hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung cơ bản Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; thống nhất những giải pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Các cơ quan báo chí theo chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Nghị quyết; tuyên truyền việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, ở cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trong học tập và thực hiện Nghị quyết; uốn nắn, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, kém hiệu quả.

Việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng trong nhiệm kì khóa XI.

Các cơ quan báo chí bám sát và tuyên truyền đậm nét, liên tục các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị nêu ra; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 cũng như những biện pháp triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

 Hương Thủy- Văn Đức

Facebook Comments
Rate this post