Giới thiệu

Quản lý khai thác tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu và là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên quốc gia đã làm nảy sinh hàng loạt các biến động về môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà nước ta đã và đang phải đương đầu gay gắt hiện nay và trong nhiều năm tới. Quản lý tài nguyên và môi trường hiện đang là một phần trong hệ thống quản lý nhà nước ở Việt Nam từ trung ương đến địa phương và đang yêu cầu một lực lượng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp tốt để phục vụ trong lĩnh vực này. Vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực về Quản lý Tài nguyên và Môi trường là chìa khóa của chiến lược quốc gia. Nó không những mang tính quy mô sâu rộng mà còn mang tính chất cấp thiết thời sự để giải quyết các vấn đề bức xúc về bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững.

Facebook Comments Box